text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 103-89-9 | Producten #: A0064

p-Acetotoluidine


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • N-Acetyl-p-toluidine
  • 4'-Methylacetanilide
documenten:
25G
€ 30,00
9   3  
100G
€ 99,00
2   9  
500G
€ 352,00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0064
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__1NO = 149.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 103-89-9
Reaxys registratienummer 607036
PubChem product ID 87561764
SDBS 6377
MDL-nummer

MFCD00008677

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 150 °C
Kookpunt 307 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-155-4
RTECS # AN2930000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924297099
PubMed Literatuur


Documenten
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar.

Andere documenten