text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 220620-09-7 | Producten #: T3589

Tigecycline


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 9-tert-Butylglycylamidominocycline
documenten:
100MG
€92.00
5   ≥20 
500MG
€275.00
Neem contact met ons op 2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3589
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__9H__3__9N__5O__8 = 585.66  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 220620-09-7
Reaxys registratienummer 8379453
PubChem product ID 354335260
Merck-index (14) 9432
MDL-nummer

MFCD00935753

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation(value) -208 to -189 deg
Specific rotation [a]20/D -189 to -208 deg(C=0.15, methanol)
eigenschappen
Smeltpunt 185 °C(dec.)
Optische rotatie -199° (C=0.15,CH3OH)
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (zeer licht) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # QI7619500
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2941300000
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten