text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 19542-67-7 | Producten #: T2846

BAY 11-7082


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • (E)-3-Tosylacrylonitrile
  • (E)-3-(p-Toluenesulfonyl)acrylonitrile
documenten:
100MG
€78.00
2   10  
1G
€461.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T2846
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__9NO__2S = 207.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 19542-67-7
Reaxys registratienummer 2049371
PubChem product ID 135727354
MDL-nummer

MFCD00712162

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 134 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # UD1430000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten