text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 25561-30-2 | Producten #: B0912

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide Kit BSTFA 1 mL × 8 / Reaction vial, capacity 2 mL × 8


Zuiverheid:
Synoniemen
  • BSTFA Kit
documenten:
1KIT
€178.00
Neem contact met ons op 12  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0912
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 25561-30-2
Reaxys registratienummer 3607620
PubChem product ID 87563877
SDBS 6259
MDL-nummer

MFCD00008269

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 142 °C
Flp 24 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.97
Brekingsindex 1.38
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Benzene,Ether,dichloromethane
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 247-103-9
Transport informatie:
UN-nummer UN2924
Klasse 3 / 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931399090
Toepassing
Trimethylsilylating Reagent for GC Derivatization


Experimental procedure:A dry sample (1 mg) is placed into a vial, (.24 mL) and BSTFA (.24 mL) is added. After sealing the vial, it is shaken to become a homogenized solution, and then heated with an oil bath (15 °C) for 15 min. After cooling, it can be used as a GC sample.

Referenties

Trimethylsilylation of amino acids derivatization and chromatography

C. W. Gehrke, K. Leimer, J. Chromatogr. A 1971, 57, 219.


Toepassing
Trimethylsilylation of Alcohols using TMS Reagents


Referenties

Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols

P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Toepassing
TMS Protection of Alcohols using BSTFA

Referenties

Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols

P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten