text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 10416-59-8 | Producten #: A5602

TMS-BA [=N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide] (25% in Acetonitrile) [for Gas Chromatography]


Zuiverheid:
Synoniemen
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide (25% in Acetonitrile)
  • BSA (25% in Acetonitrile)
documenten:
5ML
€37.00
9   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5602
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Light Sensitive,Moisture Sensitive,Heat Sensitive
Verpakking 5ML-Vial (Bekijk afbeelding)
CAS RN 10416-59-8
Reaxys registratienummer 1306669
PubChem product ID 87563204
MDL-nummer

MFCD00008270

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate(50 ppm) after 5 min + hold up time
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 : Giftig bij contact met de huid.
H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 233-892-7
Transport informatie:
UN-nummer UN1992
Klasse 3 / 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3822000000
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten