text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 10416-59-8 | Producten #: A5601

BSA [=N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide] [for Gas Chromatography]


Zuiverheid: >80.0%(GC)
Synoniemen
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
documenten:
5ML
€15.00
5   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5601
Zuiverheid / Analysemethode >80.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__2__1NOSi__2 = 203.43  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
Verpakking 5ML-Vial (Bekijk afbeelding)
CAS RN 10416-59-8
Reaxys registratienummer 1306669
PubChem product ID 87563203
MDL-nummer

MFCD00008270

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 80.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate(50 ppm) after 5 min + hold up time
eigenschappen
Smeltpunt -24 °C
Kookpunt 73 °C/35 mmHg
Flp 42 °C
Brekingsindex 1.42
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Benzene,dichloromethane
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 233-892-7
RTECS # AK3000000
Transport informatie:
UN-nummer UN2920
Klasse 8 / 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931399090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten