text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 64-19-7 | Producten #: A2035

Acetic Acid


Zuiverheid: >99.5%(T)
Synoniemen
documenten:
300ML
€28.00
17   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2035
Zuiverheid / Analysemethode >99.5%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__4O__2 = 60.05  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 64-19-7
Reaxys registratienummer 506007
Merck-index (14) 55
MDL-nummer

MFCD00036152

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(Neutralization titration) min. 99.5 %
eigenschappen
Smeltpunt 17 °C
Kookpunt 118 °C
Flp 41 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.05
Brekingsindex 1.37
Maximale golflengte 205(H2O) nm
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (mengbaar met) Alcohol,Benzene,Acetone,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H312 : Schadelijk bij contact met de huid.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-580-7
RTECS # AF1225000
Transport informatie:
UN-nummer UN2789
Klasse 8 / 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915210000
Toepassing
Acetylation of Alcohols using Acetylating Reagents and Acid Catalysts

Referenties

1)A Simple Method for the Esterification of Carboxylic Acids Using Chlorosilanes

R. Nakao, K. Oka, T. Fukumoto, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1981, 54, 1267.

2)A Novel Method for the Preparation of Macrolides from ω-Hydroxycarboxylic Acids

I. Shiina, T. Mukaiyama, Chem. Lett. 1994, 23, 677.

3)An Efficient Esterification Reaction between Equimolar Amounts of Free Carboxylic Acids and Alcohols by the Combined Use of

J. Izumi, I. Shiina, T. Mukaiyama, Chem. Lett. 1995, 24, 141.

4)Scandium Trifluoromethanesulfonate as an Extremely Active Lewis Acid Catalyst in Acylation of Alcohols with Acid Anhydrides and Mixed Anhydrides

K. Ishihara, M. Kubota, H. Kurihara, H. Yamamoto, J. Org. Chem. 1996, 61, 4560.

5)Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols

P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Toepassing
Reagent for pain (writhing) model
Referenties

Suprofen, a potent antagonist of acetic acid-induced writhing in rats

C. J. Niemegeers, J. A. Van Bruggen, P. A. Janssen, Arzneimittelforschung 1975, 25, 1505.

Acetic acid and phenylquinone writhing test: a critical study in mice

P. P. Singh, A. Y. Junnarkar, C. S. Rao, R. K. Varma, D. R. Shridhar, Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 1983, 5, 601.

Effects of intrathecally administered aminoglycoside antibiotics, calcium-channel blockers, nickel and calcium on acetic acid-induced writhing test in mice

A. Doğrul, O. Yeşilyurt, Gen. Pharmacol. 1998, 30, 613.

Acetic acid induced painful endogenous infliction in writhing test on mice

S. P. Gawade, J. Pharmacol. Pharmacother. 2012, 3, 348.


Toepassing
Reagent for overactive bladder model
Referenties

Effects of resiniferatoxin desensitization of capsaicin-sensitive afferents on detrusor over-activity induced by intravesical capsaicin, acetic acid or ATP in conscious rats

X. Zhang, Y. Igawa, O. Ishizuka, O. Nishizawa, K. E. Andersson, Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2003, 367, 473.

GRC-6211, a new oral specific TRPV1 antagonist, decreases bladder overactivity and noxious bladder input in cystitis animal models

A. Charrua, C. D. Cruz, S. Narayanan, L. Gharat, S. Gullapalli, F. Cruz, A. Avelino, J. Urol. 2009, 181, 379.


Toepassing
Reagent for cystitis model
Referenties

Effects of sodium hyaluronate on epithelial healing of the vesical mucosa and vesical fibrosis in rabbits with acetic acid induced cystitis

K. Takahashi, J. Takeuchi, T. Takahashi, S. Miyauchi, K. Horie, Y. Uchiyama, J. Urol. 2001, 166, 710.

Effects of exogenous glycosaminoglycans on the histological structure of the rat bladder in experimental cystitis

V. E. Sobolev, Bull. Exp. Biol. Med. 2012, 154, 108.


Toepassing
Reagent for gastric ulcer model
Referenties

An overview of acetic acid ulcer models--the history and state of the art of peptic ulcer research

S. Okabe, K. Amagase, Biol. Pharm. Bull. 2005, 28, 1321.


Toepassing
Reagent for inflammatory bowel disease model
Referenties

Experimental production of diffuse colitis in rats

B. R. MacPherson, C. J. Pfeiffer, Digestion 1978, 17, 135.

Insights from advances in research of chemically induced experimental models of human inflammatory bowel disease

M. Kawada, A. Arihiro, E. Mizoguchi, World J. Gastroenterol. 2007, 13, 5581.

Experimental colitis in animal models

H. S. Kim, A. Berstad, Scand. J. Gastroenterol. 1992, 27, 529.


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten