text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 124-04-9 | Producten #: A0161

Adipic Acid


Zuiverheid: >99.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 1,4-Butanedicarboxylic Acid
  • Hexanedioic Acid
documenten:
25G
€15.00
3   ≥20 
500G
€31.00
3   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0161
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__0O__4 = 146.14  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 124-04-9
Reaxys registratienummer 1209788
PubChem product ID 87561844
SDBS 1456
Merck-index (14) 162
MDL-nummer

MFCD00004420

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 °C
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 153 °C
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Graad van oplosbaarheid in water 22 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-673-3
RTECS # AU8400000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917120010
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten